Apartmán Prix

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) pronájmu apartmánu Deštné (dále jen apartmán) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu - (dále jen provozovatelem) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen klient).

1. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Objednávejte a rezervujte u nás telefonicky na čísle +420 777123667 od pondělí do pátku v čase od 19:00 do 20:00 hod anebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. kdykoliv.
Kapacita apartmánu je dimenzována pro větší skupiny klientů, z toho důvodu preferujeme minimálně 3 ubytované osoby. V případě zájmu menší skupiny klientů je možné se telefonicky nebo emailem domluvit na úpravě podmínek.
Klient si objednává ubytování v apartmánu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije provozovatel apartmánu pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem.
Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením a úhradou objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci provozovatelem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a provozovatel potvrdil.

2. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:
Být dostatečně a úplně informován provozovatelem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených a zaplacených služeb.

Klient je povinen:
Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně provozovatele.

Klient nese plnou zodpovědnost za škody na vybavení apartmánu způsobené klientem. Klient je povinen tyto škody provozovateli neprodleně nahlásit a vzniklou škodu nejpozději v době předání apartmánu uhradit.

Klient je povinnen ihned při příchodu vyplnit přihlašovací lístek sloužící k zápisu do knihy hostů vč. jména, trvalé adresy, čísla OP nebo cestovního dokladu . Současně tím podepisuje souhlas s dodržováním domovního řádu.

3. Povinnosti provozovatele ke klientovi

Provozovatel je povinen:
Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

4. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou:

Hlavní sezóna

Cena za pobyt je 130,-/osoba/den + cena za pronájem apartmánu je 2873,- /den.
Minimálně lze rezervovat 5 nocí.

Vedlejší sezóna

Cena za pobyt je 130,-/osoba/den + cena za pronájem apartmánu je 1959,- /den.
Minimálně lze rezervovat 2 noci.

Letní sezóna

Cena za pobyt je 130,-/osoba/den + cena za pronájem apartmánu je 2481,- /den.
Minimálně lze rezervovat 6 nocí počínaje sobotou.

Uvedené ceny jsou smluvní.

K ceně je připočítán jednorázový poplatek za předání apartmánu a závěrečný úklid částkou 1000,-/pobyt.

V případě, že dojde ke zrušení či omezení pobytu ze strany poskytovatele z příčiny havárie, bude zákazníkovi navrácena plná, či poměrná část úhrady.

5. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené provozovatelem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na čísle 777123667.
Provozovatel si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 100% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky. Zálohy na ubytování jsou nevratné, pokud není domluveno jinak.

6. Nástup, kauce a pokuty

Před nástupu se klient telefonicky spojí s kontaktní osobou, která zajistí Vaše ubytování dle podle předem dohodnutého. Nejčastěji od 12 do 18 hod. Kontaktní osoba klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám. V případě potřeby na základě uvážení je provozovatel oprávněn požadovat složení kauce ve výši 5000,-. Provozovatel je oprávněn účtovat klientům následující pokuty – za kouření v budově 1000 Kč, za nenahlášené zvíře, jeho volné pobíhání anebo jeho venčení v okolí domu 2000 Kč, rušení nočního klidu 5000 Kč.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Celková cena za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek. Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Aktualizace Všeobecných obchodních podmínek vstupuje v platnost dne 1.1.2020 Změny a doplňky těchto podmínek mohou být řešeny individuálně mezi provozovatelem a klientem.
Zákazník výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl. Objednáním a zaplacením pobytu Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení provozovateli na svou emailovou adresu. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Vážení přátelé,

Těšíme se na Vás!

Copyright © 2023 Ubytování v Deštné v Orlických horách. Všechna práva vyhrazena.